นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชกำหนด การให้
ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

มีผลบังคับใช้
20 เมษายน 2564
ใช้เวลาอ่าน 3 นาที
113 คน
สรุปสาระสำคัญ
  • ความเสี่ยงด้านเครดิตในระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างและกินเวลานาน ภาครัฐมีการตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระ ทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงมี มาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่สถาบันการเงินโดย
    มีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพ คล่องหรือผิดนัดชำระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความ มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง

วันที่มีผลบังคับใช้

นับตั้งแต่ 20 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ รวมถึงเพื่อสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก

รายละเอียดเนื้อหา

โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเครดิตในระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นมาก แม้ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐจะดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ ภาครัฐจึงได้มีการตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง

ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึง
ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่

  • 1 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564
  • 2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับการถือปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารฉบับนี้ใช้อ้างถึง/ยกเลิกฉบับอื่นคือ

เอกสารฉบับนี้ถูกอ้างถึง/ยกเลิกโดยฉบับอื่นคือ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน

0 2283 6186, 0 2356 7872

[email protected]

TAG ที่เกี่ยวข้อง

แถลงข่าว ผลการประชุม กนง. นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย Covid-19

เอกสารประกอบหนังสือเวียนทั้งหมด

ดาวน์โหลด PDF

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์