แจ้งเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนแรก

1

ติดต่อร้องเรียนไปที่ Call Center
ของสถาบันการเงินนั้น ๆ

รายชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน

รายชื่อผู้ให้บริการ
ทางการเงิน

2

สถาบันการเงินจะเปิดเผย
ระยะเวลามาตรฐานในการให้บริการแต่ละเรื่อง
(Service Level Agreement – SLA) ไว้

3

ติดตามผลการพิจารณาดำเนินการ
จากสถาบันการเงินภายในระยะเวลา SLA

ขั้นตอนที่สอง

เมื่อปัญหาของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถร้องเรียนมาได้ที่ ศคง. โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

ร้องเรียน
ด้วยตนเอง​

ร้องเรียน
ในนามนิติบุคคล​

ให้บุคคลอื่น
ร้องเรียนแทน​

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง

ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

 • วัตถุประสงค์
 • เนื้อหาเรื่องร้องเรียน
 • ชื่อสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่จะร้องเรียน และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุให้ชัดเจน)

เอกสารแสดงตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดย หน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ของผู้ร้องเรียน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนในนามนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

 • วัตถุประสงค์
 • เนื้อหาเรื่องร้องเรียน
 • ชื่อสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่จะร้องเรียน และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุให้ชัดเจน)

เอกสารแสดงตน

 • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วย งานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยให้บุคคลอื่นร้องเรียนแทน

ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

 • วัตถุประสงค์
 • เนื้อหาเรื่องร้องเรียน
 • ชื่อสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่จะร้องเรียน และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุให้ชัดเจน)

เอกสารแสดงตน

 • เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงาน ราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ร้องเรียนแทน/ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​

การยื่นคำร้องเรียนต่อ ศูนย์คุ้มรองผู้ใช้บริการทางการเงิน(ศคง.) มีเงื่อนไข ขอบเขตการยื่นคำร้อง
และข้อกำหนดสำคัญบางประการ ท่านสามารถดูเนื้อหาได้ที่ เงื่อนไขในการยื่นคำร้องเรียน

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์