คู่มือการขออนุญาตสำหรับสถาบันการเงินและ Non-Bank

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับสถาบันการเงิน Non-Bank และประชาชน เข้ามาศึกษาและสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการขออนุญาต ขอความเห็นชอบและแจ้งเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด คู่มือดังกล่าวได้ link ประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายการเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นคำขอไว้ด้วยแล้ว

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์