วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผลิตและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ธนบัตรหมุน
เวียนมีสภาพดี ยากต่อการปลอมแปลง และเพียงพอต่อความต้องการของระบบ
เศรษฐกิจ เป็นที่เชื่อมั่นและพึงพอใจของประชาชน

3 ฝ่ายงานหลัก

สายออกบัตรธนาคาร มีการบริหารงานกึ่งอิสระภายใต้การกำกับดูแลของธนาคาร และมีคณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร (กอบ.)​ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ประกอบด้วย ส่วนงานหลัก 3 ฝ่าย ดังนี้

โรงพิมพ์ธนบัตร

มีหน้าที่ออกแบบ จัดพิมพ์ธนบัตร บัตรธนาคาร และสิ่งพิมพ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร​

มีหน้าที่ออกใช้และจัดการให้ธนบัตรที่มีคุณภาพกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ฝ่ายกลยุทธ์และ บริหารกิจการธนบัตร

มีหน้าที่วางแผนและควบคุมการจัดการธนบัตร วางแผนกลยุทธ์ ดูแลงบประมาณประจำปีจัดการฐานข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสายออกบัตรธนาคารบรรลุตามวัตถุประสงค์

รางวัลและการรับรอง

รางวัล The Best New Banknote 2018

ธนบัตรไทยชนิดราคา 1000 บาท แบบ 17 ได้รับรางวัล The Regional Banknote Award ประเภท The Best New Banknote ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการพิมพ์สิ่งพิมพ์มีค่า (High Security Printing Asia) ประจำปี 2561

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์