ธนบัตร

ธปท. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลาง เพื่อดำรงไว้ซึ่ง
เสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน

ธนบัตรคุณภาพดีต้องมี หมุนเวียนอย่างพอเพียง

ธนบัตรมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง การจะมีธนบัตรที่อยู่ในสภาพดีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายได้นั้น จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล

การบริหารจัดการธนบัตร

ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร ทำหน้าที่บริหารกิจการธนบัตรภายในประเทศ ตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา การนำออกใช้ และการทำลายธนบัตร เพื่อให้มีธนบัตรสภาพดีหมุนเวียนใช้อย่างเพียงพอในระบบเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

การผลิตธนบัตรและโรงพิมพ์ธนบัตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

วิวัฒนาการเงินตราไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitsed do eiusmodtempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

ชมธนบัตรไทยแบบ 360 °

การจัดทำและนำออกใช้ธนบัตร เป็นหน้าที่หลักสำคัญอีกด้านหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0%
  0%
   0%
    0%
     0%

      20 Bath

      50 Bath

      100 Bath

      500 Bath

      1,000 Bath

      กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
      เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์