สำรวจภาระหนี้

​ก่อนจะเริ่มแก้ปัญหาหนี้ สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ สำรวจหนี้สินที่เรามีอยู่ ณ ปัจจุบัน ว่ามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ โดยเขียนแจกแจงอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถมองภาพรวมของหนี้สินที่มีอยู่ในตอนนี้ว่าก้อนไหนที่อาจเป็นปัญหาในอนาคต เพื่อที่จะได้ลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ดูรายละเอียดของหนี้สินที่ต้องนำมาแจกแจง

กรอกรายละเอียดหนี้สินของคุณเพื่อสำรวจ

รายการ
ประเภทหนี้
หลักประกัน
เจ้าหนี้
อัตราดอกเบี้ย
ยอดหนี้คงเหลือ
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน
1
2
3
4
1 / 4

รวมยอดหนี้คงเหลือ

1,517,500 บาท

รวมยอดผ่อนชำระต่อเดือน

26,000 บาท
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sapiente rem iste voluptates rerum optio aperiam distinctio. Soluta, alias sint! Qui labore, recusandae nobis esse placeat quasi illo, voluptatibus magni sunt odit libero ipsa ratione dolores doloribus tempora modi amet dolor, ex quae deleniti dolorum perferendis est sint. Iusto, non sunt!

หากอัตราดอกเบี้ยของหนี้แต่ละรายการใช้อัตราการคำนวณที่แตกต่างกัน เช่น สินเชื่อบ้านคิดแบบลดต้นลดดอก (Effective rate) ส่วนสินเชื่อรถยนต์มีอัตราการคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) ให้นำ

อัตราการดอกเบี้ย
แบบ Flat Rate
x
1.8
=
อัตราการดอกเบี้ย
แบบ Effective rate

( เป็นการคำนวณโดยประมาณ )

เมื่อปรับเป็นแบบเดียวกันแล้วจะทำให้สามารถเรียงลำดับอัตราดอกเบี้ยได้ง่าย และช่วยในการวางแผนบริหาร จัดการหนี้สินได้ง่ายขึ้น

หลังจากแจกแจงข้อมูล

เราจะเห็นภาพรวมของยอดหนี้ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนเพื่อจัดการหนี้สินได้ โดยเริ่มต้นจากการจัดประเภทและเรียงลำดับหนี้สิน และอาจแบ่งเป็น

1) หนี้ระยะสั้น เช่น หนี้สินที่มียอดคงเหลือน้อย หรือมีดอกเบี้ยสูง เพื่อช่วยประหยัดเงินที่ใช้ในการจ่ายดอกเบี้ย โดยหนี้เหล่านี้อาจแก้ไขได้โดยการขายทรัพย์สินมาโปะหรือปิดหนี้ เพื่อให้เรามีกำลังใจในการจัดการหนี้ได้อีกด้วย

2) หนี้ระยะยาว เช่น หนี้สินที่มียอดคงเหลือมาก มีระยะเวลาผ่อนชำระนาน ไม่สามารถขายทรัพย์สินเพื่อมาโปะหรือปิดหนี้ได้ เช่น หนี้เช่าซื้อรถยนต์หรือ รถจักรยานยนต์ หนี้ที่อยู่อาศัย

เมื่อจัดประเภทแล้ว ให้นำหนี้สินที่มีมาเรียงลำดับ เช่น เรียงลำดับตามยอดหนี้คงเหลือทั้งหมดจากน้อยไปหามาก หรือเรียงลำดับตามดอกเบี้ยและยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือนจากมากไปหาน้อย เพื่อเตรียมการวางแผนจัดการหนี้ตามความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้ที่

บริหารจัดการหนี้เมื่อรายรับลดลง

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์