​ช่องทางการลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้ลงทุนรายย่อยที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น บอนด์ และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ สามารถทำได้ในหลายช่องทาง โดยช่องทางที่น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้ว น่าจะเป็นช่องทางการลงทุนผ่านผู้ให้บริการในไทย ซึ่งผู้ลงทุนสามารถไปลงทุนผ่าน (1) กองทุนรวม (2) กองทุนส่วนบุคคล หรือ (3) บริษัทหลักทรัพย์ไทย

การลงทุนผ่านผู้ให้บริการในไทย

/

การลงทุนผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ หรือโบรกเกอร์ต่างประเทศ

สำหรับอีกช่องทางที่ ธปท. เริ่มเปิดในปี 2563 ให้บุคคลรายย่อยไปลงทุนต่างประเทศได้เองผ่านผู้ให้บริการ/โบรกเกอร์ในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวที่สนใจได้เอง ช่องทางนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์สูง โดยผู้ลงทุนควรเลือกผู้ให้บริการ/โบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ ลักษณะการเสียภาษีจะเหมือนกับช่องทางผ่าน บล. ไทย คือ หากขายหลักทรัพย์และนำเงินกลับไทยในปีเดียวกันจะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้มี หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์ ประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับช่องทางนี้ ผู้ลงทุนต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์กับ ธปท. ก่อนการลงทุนเป็นรายปี

HOW TO การลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

‘เริ่มต้นง่ายๆ เลือกช่องทางการลงทุนที่เหมาะกับคุณ’

ผู้ให้บริการในไทย
ผู้ให้บริการต่างประเทศ

กองทุนรวม

เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นลงทุน

ประสบการณ์ลงทุนน้อย

เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ

กองทุนส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับ
ประสบการณ์ลงทุน
ปานกลาง

ประสบการณ์ลงทุน ปานกลาง

เงินลงทุนเริ่มต้นสูง (1 แสน - 1 ล้านบาท)

บล. ไทย

เหมาะสำหรับ
ประสบการณ์ลงทุน
ปานกลาง-สูง

ประสบการณ์ลงทุน ปานกลาง-สูง

เงินลงทุนเริ่มต้น 1 แสน

โบรกเกอร์
ต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ
ประสบการณ์ลงทุนสูง

ประสบการณ์ลงทุนสูง

ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรเลือก โบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ส่วนใหญ่เงินลงทุน เริ่มต้นต่ำ

(ประมาณ3พันบาท)

รูปแบบการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนได้ตาม
นโยบายกองทุนที่สนใจ

ผู้ลงทุนสามารถ

กำหนดนโยบายการลงทุน
ได้เอง

ผู้ลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวที่สนใจได้

วงเงินลงทุนตามเกณฑ์ฯ

ไม่จำกัดเงินลงทุน

ไม่จำกัดเงินลงทุน

ไม่จำกัดเงินลงทุน

วงเงิน 5 ล้าน USD ต่อปี

(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธปท.)

การเสียภาษี

หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ลงทุน

ต้องมาคำนวณภาษีเงินได้ฯ

สินทรัพย์ที่ลงทุนได้

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์
ประกัยชีวิตควบการลงทุน

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์
ในตลาด exchange

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์
ประกัยชีวิตควบการลงทุน

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

กองทุนรวม

อ่านต่อ

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

กองทุนส่วนบุคคล

อ่านต่อ

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

บล. ไทย

อ่านต่อ

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

โบรกเกอร์ต่างประเทศ

อ่านต่อ
ผู้ให้บริการในไทย

กองทุนรวม

เหมาะสำหรับ
ผู้เริ่มต้นลงทุน

ประสบการณ์ลงทุนน้อย

เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ

รูปแบบการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนได้ตาม
นโยบายกองทุนที่สนใจ

วงเงินลงทุนตามเกณฑ์ฯ

ไม่จำกัดเงินลงทุน

การเสียภาษี

หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

สินทรัพย์ที่ลงทุนได้

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

กองทุนรวม

อ่านต่อ

กองทุนส่วนบุคคล

เหมาะสำหรับ
ประสบการณ์ลงทุน
ปานกลาง

ประสบการณ์ลงทุน ปานกลาง

เงินลงทุนเริ่มต้นสูง (1 แสน - 1 ล้านบาท)

รูปแบบการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถ

กำหนดนโยบายการลงทุน
ได้เอง

วงเงินลงทุนตามเกณฑ์ฯ

ไม่จำกัดเงินลงทุน

การเสียภาษี

ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ลงทุน

สินทรัพย์ที่ลงทุนได้

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์
ประกัยชีวิตควบการลงทุน

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

กองทุนส่วนบุคคล

อ่านต่อ

บล. ไทย

เหมาะสำหรับ
ประสบการณ์ลงทุน
ปานกลาง-สูง

ประสบการณ์ลงทุน ปานกลาง-สูง

เงินลงทุนเริ่มต้น 1 แสน

รูปแบบการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวที่สนใจได้

วงเงินลงทุนตามเกณฑ์ฯ

ไม่จำกัดเงินลงทุน

การเสียภาษี

ต้องมาคำนวณภาษีเงินได้ฯ

สินทรัพย์ที่ลงทุนได้

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์
ในตลาด exchange

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

บล. ไทย

อ่านต่อ
ผู้ให้บริการต่างประเทศ

โบรกเกอร์
ต่างประเทศ

เหมาะสำหรับ
ประสบการณ์ลงทุนสูง

ประสบการณ์ลงทุนสูง

ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรเลือก โบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ

ส่วนใหญ่เงินลงทุน เริ่มต้นต่ำ

(ประมาณ3พันบาท)

รูปแบบการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถ

เลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัวที่สนใจได้

วงเงินลงทุนตามเกณฑ์ฯ

วงเงิน 5 ล้าน USD ต่อปี

(ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธปท.)

การเสียภาษี

ต้องมาคำนวณภาษีเงินได้ฯ

สินทรัพย์ที่ลงทุนได้

หุ้น บอนด์ หน่วยลงทุน
เงินฝาก สัญญาอนุพันธ์
ประกัยชีวิตควบการลงทุน

พร้อมแล้วดูวิธีการลงทุนผ่าน

โบรกเกอร์ต่างประเทศ

อ่านต่อ

​วิธีการลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

1 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

1 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

3 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนต่างประเทศด้วยตนเอง โดยผ่านผู้ให้บริการในต่างประเทศ มีวิธีการทั้งหมด 6 ขั้นตอน (ขั้นที่ 5-6 เป็นทางเลือกของแต่ละผู้ลงทุน) ดังนี้

1. Registration: การยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1.1 กรณีเริ่มใช้งานครั้งแรก ผู้ลงทุนต้องลงทะเบียนรับ username และ password ผ่าน website ของ ธปท. ก่อน เพื่อใช้ Login เข้าระบบยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขั้นตอน

วิธีลงทะเบียนแบบแจ้งความความประสงค์ สำหรับการใช้งานครั้งแรก

1.2 กรณีได้รับ username และ password แล้ว ผู้ลงทุนยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามขั้นตอน

วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
วีดีโอ วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ วีดีโอ วิธีลงทะเบียนแบบแจ้งความความประสงค์ สำหรับการใช้งานครั้งแรก

2. FX Transaction: การทำธุรกรรม FX และโอนออกกับธนาคารพาณิชย์

การแลก FX และโอนออกกับธนาคารพาณิชย์ทำได้โดยยื่นแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ประกอบการทำธุรกรรม

3. Investment: การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับผู้ให้บริการในต่างประเทศ

4. Report: รายงานยอกคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายปี

การรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ ภายในปีที่โอนเงินไปลงทุนต่างประเทศผ่าน BOT website เช่นเดียวกับการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ การรายงานยอดคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทส ให้ผู้ลงทุนรายงานภายในเดือนธันวาคมของปีที่โอนเงินลงทุน

วิธีการรายงานยอกคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายปี
วีดีโอ วิธีการรายงานยอกคงค้างเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศรายปี

5. FX Hedging: การป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน สำหรับเงินลงทุนหลักทรัพย์ ต่างประเทศ

ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเลือกทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงค่าเงินสำหรับเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ได้ไม่เกินมูลค่าลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยใช้แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ที่ได้จากขั้นตอนทีประกอบการทำธุรกรรม

6. Repatriation: การนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศได้

ผู้ลงทุนสามารถโอนเงินลงทุนกลับเข้าประเทศและแลกเป็นเงินบาท หรือ ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ กรณีที่ขายหลักทรัพย์และนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศในปีปฏิทินเดียวกัน ต้องนำมา คำนวณภาษีเงินได้ฯ ด้วย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

02-356-7799

TAG ที่เกี่ยวข้อง

แถลงข่าว ผลการประชุม กนง. นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ย Covid-19

Link เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

FAQs

กรณีผู้ลงทุนจะส่งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องแจ้งความประสงค์อย่างไร?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

ใครมีหน้าที่จัดทำรายงานการลงทุนใน หลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุนต่อธปท.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

ผู้ลงทุนที่มีหน้าที่ต้องรายงานการลงทุนต่อธปท. สามารถมอบหมายให้ตัวแทนการลงทุน เป็นผู้รายงานแทนได้หรือไม่?

Lorem ipsum dolor sit amet, cons elit, sed do eiusmod tempor

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์