คณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง (คบร.)

คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบร.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการ

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

รองผู้ว่าการด้านบริหาร

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

นางสาวนวพร มหารักขกะ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารความเสี่ยงองค์กร

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายบริหารงานปฏิบัติการ

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 1

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกฎหมาย

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคาร

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน

นางสาววชิรา อารมย์ดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ช่วยผู้ว่าการ)

นางอลิศรา มหาสันทนะ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน

นายเดช ฐิติวณิช

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ

นายอัมพร แสงมณี

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตรวจสอบกิจการภายใน

นางธัญญนิตย์ นิยมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน

นางรุ่ง มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์