คำถามพบบ่อย

ผลการค้นหา

ตัวกรอง

ตัวกรองที่ใช้ล่าสุด

งานทะเบียนประวัติ , งานคำร้อง , ระบบการชำระเงิน , ธนบัตร ...

Soft loan ของแบงก์ชาติ
มาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้

จัดเรียง

ผลการค้นหา344รายการ

สถิติ

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

A สถาบันที่มีสิทธิประมูลแบบแข่งขันราคาจะต้องเป็นสมาชิกระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Bidding) และเป็นสถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนี้


- รุ่นทั่วไป สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่

 1. ธปท. (เฉพาะตราสารหนี้รัฐบาล)
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารออมสิน
 4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 8. บริษัทเงินทุน
 9. บริษัทหลักทรัพย์
 10. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนรวม
 13. สำนักงานประกันสังคม
 14. บริษัทประกันภัย
 15. บริษัทประกันชีวิต
 16. สถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ ธปท.

- รุ่นพิเศษ สถาบันตามที่กำหนดในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภท

คุณสมบัติ SMEs ที่เข้าข่าย

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

วงเงินสินเชื่อที่จะได้รับ

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

กระบวนการดำเนินการ

Aสามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

A สามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

A สามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

คุณสมบัติ SMEs ที่เข้าข่ายและวงเงินที่พักชำระ

A สามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

A สามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

A สามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

A สามารถเข้าร่วมได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

แสดงผล :

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์