1 / 2

ประกาศล่าสุด

ประกาศผลรอบจัดทำผลงาน

ระดับภูมิภาค

ประกาศรายชื่อ 30 ทีม
ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละภูมิภาค

ระดับสถานศึกษาต้นแบบ

ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับ
เงินทุนสนับสนุน

ความเป็นมาของโครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคงโดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! (Fin. ดีฯ) บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะเพื่อคนอาชีวะ”

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ

Fin.ดี We Can Do !!! Season 2

“บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน”

Fin. ดี We Can Do!!! Season 3

การประกวดโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3” ครั้งนี้ จัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่เข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี theme หลักคือ “บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน” นักศึกษาแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ คำแนะนำ และมีโอกาสทดลองทำโครงงานเบื้องต้น เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปขยายผล ส่งต่อความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เพื่อน ๆ นักศึกษาเกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในระดับสถานศึกษาต้นแบบ มี theme หลักคือ “ต่อยอดสู่ความยั่งยืน” เพื่อสานต่อการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ และขยายเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของอาชีวศึกษา ธปท. และ สอศ. จึงได้จัดการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 3” เพื่อต่อยอดกิจกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินในเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

การรับสมัคร

ระดับภูมิภาค

จัดทำ “โครงงาน ” ส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัยให้มีพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแม้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว โดยแบ่งประเภทผลงานเป็น 2 ประเภท คือ​ (1) กิจกรรมการเรียนรู้ และ (2) สิ่งประดิษฐ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Fin. ดีฯ Season 1 หรือ 2

กำหนดการระดับภูมิภาค

ช่วงที่ 1 บ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น

มิ.ย. 64

ยื่นใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64

ก.ค. 64
  • เข้าค่ายบ่มเพาะออนไลน์ (30ทีม/ภูมิภาค)
  • ส่งข้อเสนอโครงงานทดลอง
ก.ค.-ส.ค. 64

ทำโครงการทดลอง

ช่วงที่ 2 การประกวดผลงานโครงการสร้างสรรค์

ส.ค. 64
  • ส่งข้อเสนอโครงการขยายผล
  • นำเสนอโครงการขยายผลออนไลน์
ก.ย.-ธ.ค. 64
  • เทำโครงการขยายผล
  • ส่งผลงานคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ
ม.ค. 65

นำเสนอผลงานบนเวที

ติดตามข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ

ข้อสงวนสิทธิ

TAG ที่เกี่ยวข้อง
โครงการของ ศคง. FIN. D WE CAN DO

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์