นวัตกรรมการเงิน

การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ความปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

อนาคตการเงินไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

FinTech ในประเทศไทย

“เทคโนโลยีทางการเงิน” (Financial Technology) หรือ“ฟินเทค” (FinTech) ได้เปลี่ยนโลกการเงิน และเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาระบบการเงิน ที่ ธปท. ให้ความสำคัญ โดยมุ่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย

อ่านต่อ

Digital Factoring

โครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อช่วยให้ SMEs รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่อง ผ่านสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและรายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้นั้น เป็นหลักประกัน (Digital Factoring)

อ่านต่อ

ดูรายชื่อผู้ให้บริการ

โครงการอินทนนท์

เป็นหนึ่งในโครงการที่ ธปท. ริเริ่มขึ้น โดยร่วมกับสถาบันการเงิน 8 แห่ง และบริษัท R3 (ผู้พัฒนา DLT ใน Corda Platform) ในการทดสอบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ DLT กับระบบการชำระเงินของประเทศ

อ่านต่อ

Central
Bank
Digital
Currency
(CBDC)

Private Digital Currency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

​​การธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์