คู่มือการขออนุญาตสำหรับ FinTech

คู่มือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform)
เช่น ธุรกิจ E-wallet และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

คู่มือการขออนุญาต

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด

1 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

1 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

3 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae eos optio magni minus, assumenda eum delectus at alias dignissimos eius fugit quia fuga perspiciatis eaque asperiores doloribus possimus quidem.

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ Fintech

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515

5 มีนาคม 2564

คู่มือสำหรับประชาชน Fintech

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

5 มีนาคม 2564

คู่มือสำหรับประชาชน Fintech

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 14 /2563 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer lending platform) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

5 มีนาคม 2564

คู่มือสำหรับประชาชน Fintech

แนวปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox)

5 มีนาคม 2564

คู่มือสำหรับประชาชน Fintech

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์