การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard

ผลสำรวจการให้บริการจาก ธปท.

1 / 2

เจตจำนงผู้บริหาร

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ธปท. จัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ธปท. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เป็นพลังขององค์กร โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรรองรับ การขับเคลื่อนงานตามภารกิจในอนาคต

อ่านต่อ

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการจาก ธปท.

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dignissim nibh sed eros tristique, et

ดูทั้งหมด

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต รวมถึงรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ชัดเจน

ดูทั้งหมด

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน

2562

2563

2564

ผลการดำเนินงาน

2562

2563

2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

2562

2563

2564

งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

2562

2563

2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2562

2563

2564

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

2562

2563

2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

2562

2563

2564

รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

2562

2563

2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

2562

2563

2564

ข้อมูลแผนงานและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2562 2563 2564
2562 2563 2564
2562 2563 2564
2562 2563 2564
2562 2563 2564

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

2562 2563 2564
2562 2563 2564
2562 2563 2564
2562 2563 2564

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์