ภาพตัวอย่างตราสารหนี้ใน
อดีตและปัจจุบัน

ตราสารหนี้ภาครัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับเป็นนายทะเบียน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยใบตราสารแต่ละชนิดในอดีตและปัจจุบันมีรูปแบบต่าง ๆ กัน

​เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์