กํากับระบบสถาบันการเงิน

มุ่งรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยการกำกับตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กํากับระบบสถาบันการเงิน

มุ่งรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน โดยการกำกับตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพ และมี เสถียรภาพ ย่อมสนับสนุน ให้เศรษฐกิจเติบโตได้ อย่างยั่งยืน

โครงสร้างและสถาบันการเงินที่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท.

ระบบสถาบันการเงินทำหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการด้านการชำระราคาสินค้าและบริการ ระบบสถาบันการเงินที่พัฒนา มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

หน้าที่ของ ธปท.
ต่อระบบสถาบันการเงิน

การกําหนดนโยบายสถาบันการเงิน

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

การกํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน

รับผิดชอบงานตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ งานวิเคราะห์สถาบันการเงิน และงานประเมินแบบจำลองสถาบันการเงิน

อ่านต่อ

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ระบบการเงิน ตลาดเงิน และสถาบันการเงินมีขอบเขตธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

อ่านต่อ

คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดนโยบายระบบสถาบันการเงินของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ เพื่อให้ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพมั่นคง

อ่านต่อ

การเปิดภาคเสรีธนาคารและ
การเปิดตลาดของธนาคาร
พาณิชย์ไทยในกลุ่ม
ตลาดอาเซียน

ธปท. ตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ต้องการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ

อ่านต่อ

การแก้ปัญหาสถาบันการเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์