ตลาดการเงิน

ธปท. มีหน้าที่ในการพัฒนาตลาดการเงิน และตลาดตราสารหนี้
ตามกรอบนโยบายการเงิน และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

ตลาดการเงินมีหน้าที่ เป็นตัวกลางที่อำนวย ความสะดวกให้ผู้ระดมทุน ได้พบกับนักลงทุน

ธุรกรรมกู้ยืมหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงิน ระหว่างกัน เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในที่สุด​

ตลาดการเงินไทย
ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ตลาดการเงินสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ รูปแบบของการทำธุรกรรม หรือประเภทของหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมได้

อ่านต่อ

ธปท. กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ ซึ่ง ธปท. มีแนวทางการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเสถียรภาพ คอยติดตามและดูแลให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และไม่ผันผวนมากเกินไป

อ่านต่อ

ตลาดเงินและพันธบัตร
เครื่องมือเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงิน

ธปท. มีหน้าที่ดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกำหนด โดยอาศัยกลไกของ การดำเนินการผ่านตลาดการเงิน

อ่านต่อ

ธปท. กับการการกำกับดูแล
การบริหารเงินสำรอง

การลงทุนเงินสำรองทางการมีกระบวนการกำกับดูแลในหลายระดับ ภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ที่ละเอียดชัดเจน และมีการคานอำนาจระหว่างผู้ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงกับผู้ทำหน้าที่ลงทุนระหว่างคณะกรรมการ ธปท. กับฝ่ายบริหาร

อ่านต่อ

การลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศมีความสำคัญ
กับประเทศไทยอย่างไร?

การลงทุนในต่างประเทศช่วยในการการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ และช่วยให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนมีความสมดุลมากขึ้น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินของประเทศมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์