นโยบายการเงิน

รักษาเสถียรภาพด้านราคา ดูแลการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

หน้าที่สำคัญของธนาคารกลางทุกแห่งคือ การกำหนดนโยบายการเงิน

โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

เกี่ยวกับนโยบายการเงิน

กฎมีบทบัญญัติโดยอ้อมให้ ธปท. เป็นผู้ดำเนินนโยบายการเงินอย่างชัดเจน และในทางปฏิบัติ ธปท. จะดำเนินธุรกิจของธนาคารกลางโดยคำนึงถึง เสถียรภาพทางด้านการเงินและระบบการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

อ่านต่อ

เป้าหมายนโยบายทางการเงิน ปี 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ได้สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีความร่วมมือในการดำเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้มีการสอดประสานกัยมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การฟื้นตัวและเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว...

อ่านต่อ

การดำเนินนโยบายการเงิน

ธปท. ได้กำหนดกรอบการดำเนิ​นนโยบายการเงิน (Monetary Operations Framework) ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือนโยบายการเงิน (Monetary Policy Instruments) ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อ่านต่อ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่ง รับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ธปท. อย่างใกล้ชิดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.)

การประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินและ ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายการเงินของประเทศปีละ 8 ครั้ง และเพื่อประโยชน์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและประชาชนทั่วไป สามารถติดตามผลการประชุมและทิศทางนโยบายการเงินของประเทศ ได้อย่างใกล้ชิดผ่านรายงานการเผยแพร่

อ่านต่อ

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์