โปรแกรมคำนวณเงินกู้

คุณจะผ่อนได้
งวดละเท่าไร

คุณจะกู้ได้
ประมาณเท่าไหร่

คุณต้องผ่อน
นานแค่ไหน

เป้าหมายการกู้

จำนวนปีของการกู้ยืม

จำนวนเงินที่ต้องการกู้ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี (%)

ทดลองปรับลดจำนวนเงินกู้ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลลัพธ์จากการคำนวณ

จำนวนเงินผ่อนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้นะคะ

• ระยะเวลาการให้บริการ​ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลเป็นการยกเว้นการปฏิบัติการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดตามสัญญา แต่เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์เป็นรายกรณีไป

• ธนาคารพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใด และธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม ​​​​​​​

หมายเหตุ

• ข้อมูล SLA นี้ เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูล SLA ในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรง ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดอันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี​

• กรณีพบข้อความหรือตัวเลขใดไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์