ผังโครงสร้างองค์กร
และทำเนียบผู้บริหาร

ผังโครงสร้างองค์กรและทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ ธปท.

คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน

คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน

คณะกรรมการ
ระบบการชำระเงิน

คณะกรรมการ
จัดการกองทุน

คณะอนุกรรมการ
เสถียรภาพระบบการเงิน

คณะกรรมการสถาบันวิฉัย
เศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์

คณะกรรมการสาย
ออกบัตรธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการดูแล
ความเสี่ยง

สถาบันวิฉัยเศรษฐกิจ
ป๋วย อึ้งภากรณ์

ผู้ว่าการ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ

สายเสถียรภาพระบบการเงิน
และยุทธศาสตร์องค์กร

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ฝ่ายเสถียรภาพ ระบบการเงิน

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ฝ่ายวางแผนองค์กร

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

สายสื่อสารและ
ความสัมพันธ์องค์กร

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ฝ่ายบริหารการสื่อสาร
องค์กร

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ฝ่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ตรวจสอบกิจการภายใน

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

ด้านเสถียรภาพการเงิน

นายเมธี สุภาพงษ์

รองผู้ว่าการ

สายตลาดการเงิน

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางอลิศรา มหาสันทนะ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายบริหารเงินสำรอง

นางสาววงจันทร์ ศรีเปารยะ

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตลาดการเงิน

นางสาวดารณี แซ่จู

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายนโยบายและกำกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

นางวรรณพร ลักษณะสุต

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานสนับสนุนระบบ
ห้องค้าเงิน

นางสาวพิมลรัตน์ โชติวัฒนะกุล

รองผู้อำนวยการ

สายนโยบายการเงิน

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน

ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายนโยบายการเงิน

นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายนโยบาย โครงสร้างเศรษฐกิจ

นายจิตเกษม พรประพันธ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการ

สายนโยบายสถาบันการเงิน

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายนโยบายและกำกับ
สถาบันการเงิน 1

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายนโยบายและกำกับ
สถาบันการเงิน 2

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายจัดการกองทุน

นายปฤษันต์ จันทน์หอม

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายกำกับสถาบันการเงิน 1

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายตรวจสอบ 1

นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบ 2

นายอานุภาพ คูวินิชกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ ความเสี่ยงสถาบันการเงิน

นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและ แบบจำลองสถาบันการเงิน

นายพลเดช ภูมิมาศ

ผู้อำนวยการ

สายกำกับสถาบันการเงิน 2

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางธัญญนิตย์ นิยมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายตรวจสอบผู้ให้บริการ
ทางการเงิน

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นายอานุภาพ คูวินิชกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน

นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ

นายพลเดช ภูมิมาศ

ผู้อำนวยการ

กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้

นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายนโยบายระบบชำระเงิน
และเทคโนโลยีทางการเงิน

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

ด้านบริหาร

นายรณดล นุ่มนนท์

รองผู้ว่าการ

สายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

สถาบันพัฒนาบุคลากร

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายระบบข้อสนเทศ

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายการชำระเงินและ
พันธบัตร

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้า
อนาไลติกส์

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

กลุ่มงานกลยุทธ์และ
ธรรมภิบาลข้อมูล

นายปฤษันต์ จันทน์หอม

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายออกบัตรธนาคาร

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตร

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

โรงพิมพ์ธนบัตร

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหาร
กิจการธนบัตร

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายบริหารงานปฏิบัติการ

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายธุรการและบริหาร
อาคาร

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

สำนักงานภาคเหนือ

นายปฤษันต์ จันทน์หอม

ผู้อำนวยการอาวุโส

สำนักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

สำนักงานภาคใต้

นายปฤษันต์ จันทน์หอม

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายกฎหมาย

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

ตรวจสอบกิจการภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices

นางนวอร เดชสุวรรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ภาพรวม

นางสาวพีรจิต ปัทมสูต

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน

นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล

ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ทางการเงิน

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโส

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์