ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย กรช. ได้มีการอนุมัติแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินมาแล้ว 4 ฉบับ คือ แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน 2547 (Payment Systems Roadmap 2004) แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน 2553 (Payment Systems Roadmap 2010) แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน 2555 - 2559 (Payment Systems Roadmap 2012 - 2016) และแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน 2562 - 2564 (Payment Systems Roadmap 2019 - 2021) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยในช่วงปี 2545 - 2547 ช่วงปี 2548 - 2553 ช่วงปี 2555 - 2559 และช่วงปี 2562 - 2564 ตามลำดับ

แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2564)

มุ่งสร้าง ecosystem
ที่ส่งเสริม digital payment
ให้เป็นทางเลือกหลักในการชำระเงิน

ภายใต้ระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ ตามกรอบการพัฒนา 5 ด้าน

PDF แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2564)

E-book แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4(พ.ศ. 2562 - 2564)

ดูย้อนหลัง

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์