ระบบการชำระเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ระบบการชำระเงินเป็นหนึ่งใน กลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุน กิจกรรมทางการค้าและการเงิน

เพื่อให้การชำระเงิน หรือโอนเงินระหว่างกันทำได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยหล่อลื่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ระบบบาทเนต

BAHTNET หรือ Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network เป็นเครือข่ายการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กับผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์

อ่านต่อ

ระบบการหักบัญชีเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)​​

ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System – ICAS) คือ ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็คจริง

อ่านต่อ

หน้าที่ของ ธปท.
ต่อระบบการชำระเงิน

นโยบายและแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดนโยบายด้านระบบการชำระเงิน เพื่อกำกับดูแลและสนับสนุนให้ระบบการชำระเงินในประเทศ​​ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย

อ่านต่อ

การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ให้บริการระบบการชำระเงินตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน ซึ่งมีคณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) เป็นผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับระบบการชำระเงินที่ ธปท. กำกับดูแลและระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน

อ่านต่อ

การดําเนินการระบบการชําระเงิน

​​ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดแนวนโยบายการใช้มาตรฐาน ในธุรกรรมการชำระเงิน เพื่อให้ผู้ให้บริการธุรกรรมชำระเงินในประเทศไทยใช้มาตรฐาน ในการชำระเงินที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล

อ่านต่อ

สมาชิกระบบการชำระเงิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

อ่านต่อ

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์