7002

การขออนุญาตประกอบธุรกิจ

ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
(peer to peer lending platform)

05 พ.ค. 2564

ใช้เวลาอ่าน 3 นาที

หลักเกณฑ์

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  2. bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
  3. laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
  4. voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
  5. non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

การเตรียมเอกสารประกอบ

รายการเอกสาร จำนวน หน่วยงานรัฐผู้ออกเอกสาร ดูตัวอย่างเอกสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

สำเนา 1 ฉบับ หน่วยงานการคลัง

2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

สำเนา 1 ฉบับ และตัวจริง หน่วยงานการคลัง

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

สำเนา 1 ฉบับ หน่วยงานการคลัง

4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

สำเนา 1 ฉบับ และตัวจริง หน่วยงานการคลัง

5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi

สำเนา 1 ฉบับ หน่วยงานการคลัง

วิธีการยื่นคำขอ

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
  2. bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
  3. laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
  4. voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
  5. non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

บริการยื่นคำขออนุญาตออนไลน์ได้ 24 ชม.

ในกรณีที่มีบัญชีบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. (SecureNET) อยู่แล้วสมารถ Login ได้เลย หรือ สมัครใหม่ หากคุณไม่เคยใช้บริการมาก่อน

หากยื่นคำขอในวันทำการภายหลังเวลา 15.00 น. หรือในวันหยุดทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยจะถือว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคำขอในวันทำการถัดไป*

*หมายเหตุ

กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยให้จัดส่งถึง ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ระยะเวลาดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi 10 วันทำการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud exercitation ullamcolabo 10 วันทำการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi 10 วันทำการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam nostrud exercitation ullamcolaboris nisi ut aliqu ip ex ea commodo conseq 10 วันทำการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
5. dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam 10 วันทำการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การติดตามสถานะและผลการขออนุญาต

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ติดตามสถานะ

คำถามพบบ่อย FAQs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

ดูทั้งหมด

ยื่นคำขออนุญาตออนไลน์

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์