เครื่องมือคำนวณ

ฝาก

โอน

ถอน

ธนาคารผู้โอน (ต้นทาง)

ธนาคารผู้รับโอน (ปลายทาง)

สาขาธนาคารที่ทำธุรกรรม

วงเงิน

ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ)

วงเงิน 0 - 10,000 บาท
50 บาท
วงเงิน 10,001 - 20,000 บาท
60 บาท
วงเงิน 20,001 - 30,000 บาท
70 บาท
วงเงิน 30,001 - 40,000 บาท
80 บาท
วงเงิน 40,001 - 50,000 บาท
90 บาท
วงเงิน 50,001 - 65,000 บาท
100 บาท
วงเงิน 65,001 - 80,000 บาท
110 บาท
วงเงิน 80,001 - 100,000 บาท
120 บาท
ไม่เกิน 10,00 บาท
ไม่มีค่าบริการ
มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
35 บาท

วิธีการโอน

ค่าธรรมเนียม (ต่อรายการ)

1. บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

T -Express (ธนาคารจะดำเนินการและนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนทันที)
ไม่มีค่าบริการ
T-Priority (ธนาคารจะดำเนินการในเวลา 9.00 น. และนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนภายในช่วงเย็นของวันเดียวกัน)
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
20 บาท
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินเกิน 100,000 บาท
75 บาท
T-Basic (ธนาคารจะดำเนินการในเวลา 9.00 น. และนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนภายในช่วงบ่ายของวันทำการถัดไป)
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
12 บาท
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินเกิน 100,000 - 500,000 บาท
40 บาท

2. บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) (แบบโอนทันที)

ไม่มีค่าบริการ

3. ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ (Bangkok Bank PromptPay) ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ไม่มีค่าบริการ

• ระยะเวลาการให้บริการ​ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลเป็นการยกเว้นการปฏิบัติการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดตามสัญญา แต่เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์เป็นรายกรณีไป

• ธนาคารพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใด และธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม ​​​​​​​

หมายเหตุ

• ข้อมูล SLA นี้ เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูล SLA ในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรง ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดอันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี​

• กรณีพบข้อความหรือตัวเลขใดไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

บันทึกลงใน

My Collections

เพิ่มลงในโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์

Cryptocurrency

นโยบายการเงิน

Fintech

ดอกเบี้ย

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์